فاشیست ها و مسایل انسانی

 

 

ماجرای ربوده شدن یک خبرنگار ایتالیایی، همکارداخلی اش و دریور تکسی یی که آنها کرایه کرده بودند توسط طالبان همزمان بود با طرح و اعلام موجودیت جبههء ملی به رهبری برهان الدین ربانی و شماری از شخصیت های سیاسی مطرح در دو دههء پسین کشور.

 

در عرف خبرنگاری و مطبوعات همیشه خبر ها و مسایلی که دران زندگی انسان ها با خطری روبرو باشد و رویداد هایی که جان انسان ها دران ضایع شده باشد در سرخط اخبار قرار میگیرد. اخباری ازین گونه و یا تبصره هایی در همچو موارد در کار رسانه یی از اولویت دست اول برخوردار اند.

 

واما این اصل زرین انسانی که بنیاد مطبوعات آزاد را میسازد در فرهنگ فاشیستی جای پایی ندارد. در فرهنگ مبتنی برفاشیزم همهء انسانیت در پای بت اقتدار گرایی و انحصار طلبی قربانی میگردد.

 

این موضوع را خوانندگان نشرات انترنتی در وبسایت فاشیستی افغان – جرمن انلاین میتوانند به خوبی تمام ببینند و درک نمایند.

 

چنانچه هموطنان اگاهی یافتند، طالبان سید آغا، دریور  تکسی یی را که خبرنگار ایتالیایی و همکار افغانی اش را به منطقهء زیر نفوذ طالبان برده بود، درهمان روز اول سر بریدند و بدینگونه یک باردیگر به جهان گفتند که آنها همان درنده هایی اند که بودند و گذشت زمان هرگز نمیتواند آنها را به عالم انسانیت بربگرداند. آنها با این عمل خود به جهانیان گفتند که اگر همدستان جنایت پیشهء دیگر شان  از مهمانخانه های دولت کرزی رها و برای تداوم جنایت نزد آنها فرستاده نشوند، دو نفر دیگر را نیز مانند سید آغا سرخواهند برید. و سرانجام دیدیدیم که خبرنگار ایتالیایی در بدل رهایی پنج جنایتکار درنده رها  گردیدند اما دولت به رهبری حامد کرزی برای رهایی اجمل نقشبندی خبرنگار جوان و تازه داماد که  ترجمان و همکار آن ایتالیایی بود، گامی برنداشت. پس از 35 روز اسارت، اجمل نقشبندی هم توسط طالبان "حلال" شد و جسد گلو بریده و خونینش را نزد عروس جوان و پدر و مادر بدبختش فرستادند.

 

این خبر مانند بم کفید و درهرجا دلی بود به ماتم نشست و مردم درک کردند که با چه حیواناتی در جنگ بوده اند و هنوز هم دست و گریبان اند.

 

پیام های بیشماری در محکوم کردن این جنایت و نشان دادن همدردی به خانوادهء اجمل نقشبندی و خانوادهء مطبوعات ارسال گردید. هرچند قتل فجیع سید آغا را "خانوادهء مطبوعات" افغانی به زودی فراموش کرد و تا کنون هم بیشترین توجه شان به اجمل نقشبندی متمرکز است مگر به هرصورت مطبوعات وظیفهء انسانی خود در پشتبیانی از انسانیت و حقوق انسان ها را تا اندازه ای ادا کرد.

 

واما این خبر و این فاجعهء انسانی در گوش فاشیست ها و آیینه  تمام نمای ذهنیت فاشیزم افغانی- افغان جرمن آنلاین، هرگز نرسید. در سراپای این سایت بدنام یک خبر و یک تبصره مستقیم تا همین امروز که یک هفته از قتل اجمل نقشبندی میگذرد درمورد این فاجعهء بشری به نشر نرسید. آنها تنها یکی دو گزارش خبری از منابع خارجی پخش کردند که به خارجیان و مطبوعات عرب ارتباط میگرفت. آن هم به خاطری که  از دید فاشیست ها شاید این موضوع یکی از منابع مالی طالبانیزم را به خطر مواجه سازد. آنها تنها از بازتاب قتل نقشبندی در مطبوعات عربی (العربیه) خبر پخش کردند نه از جای و منبع دیگر.

 

چرا خون اجمل های ما و سید آغا های مظلوم ما نه نزد فاشیست های قلمداریا نکتایی دار و یاهم دستار دار درین کشور ارزشی ندارد؟

 

دلیل روشن است. نخستین دلیل اینست که در فرهنگ فاشیستی جنایت تنها زمانی جنایت است که دیگران انجام داده باشند. قاتل اجمل و سید آغا طالبان اند. طالبان در نزد فاشیست ها از هرگونه جنایتی برائت دارند چرا که احمقانه تصور میکنند به قوم خودی تعلق دارند. وقتی پای قومیت به میان بیاید نزد یک فاشیست انسانیت ارزشی ندارد. خون مردم کمتر از آب است. آبروی مردم پیشیزی نمی ارزد و زندگی مردم باید قربانی خواست و ارادهء قوم گردد تا حکومت مرکزی تقویه گردد و تا اقتدار قومی تحکیم یابد.

 

درعوض، سایت افغان جرمن آنلاین مقاله پشت مقاله در رد و عیبجویی از "جبههء ملی" به نشر میرساند. همین اکنون که سیزدهم اپریل است، از جملهء نزده مقاله یی که در صفحهء نخست "تحلیلات و پیام ها" ی سایت افغان – جرمن آنلاین وجود دارد، ده مقالهء نخستین و پی در پی آن در مورد جبههء ملی است درحالیکه هیچ نوشته یی درمورد جنایت هولناک طالبان در برابر دو انسان بیگناه هموطن ما ندارند.

 

اینست ترازوی فاشیزم در سنجش حوادث، انسانیت و مسایل ملی!

 

وقت آن است تا تمامی آنهایی که با فاشیزم و تفکر قبیله گرایانهء استبدادی سرسازش ندارند از همکاری با چنین رسانه هایی که بویی از انسانیت نبرده اند خود داری کرده و صف خود را از صف ستایشگران جنایت و ستمگری، قومپرستی و فاشیزم جدا نمایند. هرگونه همکاری با چنین سایتی درحکم چلیپا کشیدن بر احساس انسانی خویش است و همنوایی با شیاطین خونریز و سفاکی که ننگ جامعهء افغانستانی، ننگ اسلامیت و  ننگ بشریت اند.