اعلامیهء بنیاد فرهنگی شقایق

چنانچه هموطنان ما آگاهی دارند، شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه کابل از دو روز به این سو در صحن دانشگاه کابل گرد آمده و خواهان نصب لوحهء دانشگاه کابل به سه زبان دری، پشتو و انگلیسی اند. این دانشجویان خواهان همدلی و برابری همهء گویندگان زبان های مختلف کشور به خصوص پشتو زبانان و دری زبانان بوده و ادعا دارند که اگر لوحه یی به هرسه زبان روی در دانشگاه نصب شود، همه مشکلات و تشنج حل شده و هیچ کسی هم ضرری نمیکند.

این درحالیست که شماری از دانشجویان دیگربه تحریک و پشتوانهء حلقات به خصوصی در دولت، در برابر همقطاران خود قرار گرفته و دانشجویان طرفدار نصب لوحه به سه زبان را نوکر ایران خوانده و با آنها در گیر شده اند.

قرار گزارش رسانه ها، پلیس به طرفداری از دانشجویان مخالف "دانشگاه" پرداخته درحالی که آنها را آزاد گذاشته تا هرچه دل شان میشود بگویند، دانشجویان طرفدار "دانشگاه" را زیر ضرب شتم قرار داده است. تلویزیون آریانا نیز صحنه یی راکه یکی از دانشجویان مجروح شده بود، به نمایش گذاشت.

تیم مشاورین فاشیست و قومپرست در دولت حامد کرزی ازهمان آغاز کار بدون درنظر داشت گذشت سی سال تغییرات و انکشافی که در ذهن و آگاهی مردم صورت گرفته با شیوهء قرون وسطی یی و غیرمتمدنانه به سرکوب خواست های برحق مردم دست می یازد.

دولت جناب کرزی در مشوره با شمار اندکی از تاریک اندیشان قومپرست مذبوحانه تلاش دارند تا کشور رابا دکترین فاشیستی "هویت پشتونی" طرح شده از سوی حزب افغان ملت، اداره کند.

حلقات فاشیست در دولت با شیوه های بسیار رسوا و مضحک محصلینی را که خواهان حق سخن گفتن به زبان مادری شان استند، نوکر ایران میخوانند. این شیوه درست همانند برخورد حکومت خلقی است که مجاهدین و مخالفین خود را کاسه لیس امپریالزم میخواند. این شیوهء سرکوبگرانه و خاینانه را حلقات فاشیستی یی که در حکومت کرزی نفوذ کلی دارند، پیش گرفته اند. این وضع کشور را به تشنج دیگری میکشاند که پیامد های سخت زیانبار و خونین خواهد داشت.

دولت کرزی درین عصر آزادی، آگاهی و دموکراسی با شیوه های بسیار عقبمانده، زنگزده وناکارآمد هزینه، وقت و امکانات وسیعی را که حق همهء ساکنان کشور است در اختیارگرفته و تلاش دارد آنرا خاینانه و حق تلفانه در جهت تطبیق دکترین یک حزب بدنام و فاشیست مصرف کند.

بنیاد فرهنگی شقایق که متشکل از شماری روشنفکران، قلمبدستان، دانشمندان و خبرگان کشور مقیم کشور های مختلف جهان است، ایستادگی مقامات دانشگاه کابل در همسویی با حلقات فاشیست و در برابر خواست برحق دانشجویان و مداخلهء بیشرمانه و مغرضانهء پلیس در مظاهرات دانشجویان دانشگاه کابل را به شدت محکوم و تقبیح میکند.

بنیاد فرهنگی شقایق، از کلیه سازمان های حقوق بشر، جامعهء مدنی، احزاب سیاسی و همه کسانی که به داعیهء حق و عدالت پابند اند تمنا میبرد تا صدای اعتراض خود را علیه پلیس مغرض دولت و تعلل مقامات دانشگاه، وزارت تحصیلات عالی وشورای ملی در پذیرفتن خواست برحق دانشجویان کشور و به ویژه دانشجویان دانشگاه کابل ابراز بدارند.

ما بدین باوریم که مردم کشور ما در زیرنظام مافیایی و فاشیست مشرب کنونی در قرن بیست و یکم ستم قرون وسطی یی میکشند.

نگذارید دانشجویان عزیزما در کشور خود شان خود را شهروند درجه دوم احساس کنند!

حق برابری برای همهء شهروندان کشور را با پذیرش حق سخن گفتن به زبان مادری تامین کنید!

دانشجویان دادخواه کشور! تا اینجا که آمده اید، هرگز به عقب برنگردید! خواست شما یک خواست دادخواهانه و شیوهء عمل شما با تمامی ارزش ها و اصل های پذیرفته شدهء انسان های متمدن موافق است. مخالفین شما، در تعصب، کینه توزی و خودخواهی غرق اند.

با همقطاران مخالف خود همانگونه که تاکنون برخورد مسالمت آمیز، انسانی و متمدنانه داشته اید، ادامه بدهید. آنها برادران شمایند که مشتی جاهل و فاشیست آنها را در برابر شما قرار داده اند. شما با آنها برابری میخواهید و مخالفین تان تحمیل.

به اعتراض مسالمت آمیز خویش تا پذیرفته شدن خواستهای برحق تان ادامه بدهید!

 

به امید طلوع افتاب عدالت که برهمگان یکسان بتابد!

 

یا حق!

 

بیست وهشتم عقرب 1387