عصر دولتشاهی

ای وطن عشق و در جانم هنوز

خاک پاکت نور چشمانم هنوز

کوه و دریایت همیشه پیش چشم

ارغوانهایت به دامانم هنوز

بوی پاییز و بهارت در مشام

مست سرما و تموزانم هنوز

یاد بادا باد های یاغی ات

همچو دریایت خروشانم هنوز

سرفگنده دشمنت در هرکجا

من مداح توغزارانم هنوز

سینه ات گنجینهء صد سر و راز

زخم هایت را پریشانم هنوز

چون فتادم دور از کویت وطن

در فراقت دیده گریانم هنوز           

کلیفورنیا- رمضان ۱۳۸۶