ولی شاکر
از تو و از من
هنگامهء یاد تو مهمانیء تنهایی
رویای نگاهت هم منزلگه زیبایی
 
مرهون ادای تو در کسب مقاماتم
بدنامی و ناکامی، رسوایی و شیدایی
 
لطف نظرت آری، آیین ستمگاری
تعبیر قسم هایت یعنی که فریبایی
 
من ریگ ته دریا، تو قله و آن بالا
من غایت ناچاری، تو اوج توانایی
 
یک عمر جدا از تو، از گوش و نگاهم رفت
هم تاب شناوایی، هم طاقت بینایی
 
بعد از سر ما مردم بسیار سخن گویند
از تو به دل آزاری، از من به شکیبایی