سلام!

طبیبا صد سلام از ما برویت

دل ما کش کند هردوم به سویت

الهی زنده باشی تا قیامت

بمیرم در هوای خاک کویت