گــــــــــــــــــرد ِ راه

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

برای پیروزی در أفغانستان، امریکا باید بگذارد این کشور نامتمرکز شود

دلیل ادارهء ترمپ برای فرستادن شمار بیشتر قوا به أفغانستان در باور اشتباه آلود ادارۀ أوباما ریشه دارد. ادارۀ اوباما ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 235 بازدید
شهریور 96
3 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
6 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
6 پست
مهر 90
8 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
8 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
7 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
3 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
9 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
6 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
7 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
8 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
10 پست
مهر 87
7 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
5 پست
تیر 87
6 پست
خرداد 87
10 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
7 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
3 پست
اربکی
3 پست
بگرام
1 پست
شاکا
1 پست
بریالی
1 پست
شعور
1 پست
شمالی
1 پست
شیرعالم
1 پست
سیاسی
1 پست
ملیشه
1 پست
شهدا
2 پست
غرق_کتاب
1 پست
وردک
1 پست
اقوام
1 پست
سپنتا
1 پست
سلام
1 پست
جلندرشاه
1 پست
خلیلزاد
1 پست
فایز
3 پست
میخ_پنجم
1 پست
23_جوزا
1 پست
شعر
1 پست
هماهنگ
1 پست
لطیف
1 پست
عمردیگر
1 پست
جوزا
1 پست
پژواک
1 پست
رفتی
1 پست
رهبین
2 پست
شعررهبین
1 پست
زن
1 پست
مسجد
1 پست
پاکستان
1 پست
میرمسجدی
1 پست
کهبد
1 پست
جنگنامه
1 پست
غلامی
1 پست
داستان
1 پست
قندهار
1 پست
لالا_جان
1 پست
فاشیزم
1 پست
تاجکان
1 پست
اسحق
1 پست
جبل_سراج
1 پست
طالبان
1 پست
بامیان
1 پست
بند_امیر
1 پست
فارسی
1 پست
بلخ
1 پست
هند
1 پست
مخفی
1 پست
پارسی
1 پست
واژه
1 پست
بازارگان
1 پست
دری
1 پست
عصر
2 پست
روشنفکر
2 پست
سطحی
1 پست