اصلاحات و همگرایی- یا حالا یا هرگز!

رییس جمهور کرزی و کلیه کسانی که تقلب را توجیه و آنرا عادی می شمارند، درین خیانت بزرگ و تاریخی ملی شریک اند.

تیم اصلاحات و همگرایی در جایگاه یگانه تیم در برابر متقلبین، وظیفه دارد تا برای جبران گذشته ها و جبران اشتباه بزرگ شان در پذیرش داوری همچو کمیسیونهای مهندسی شده یی در انتخابات با تمام نیرو ایستاده شده و برای جدایی رای پاک از رای ناپاک اقدام کنند.

مردم در سراسر کشور نشان دادند که حاضر اند برای دفاع از رای خود به پا ایستند. امروز تمام شرایط برای دفاع از حق و عدالت میسر است. مردم همین، نیرو همین، عزم واراده برای جلوگیری از به میان آمدن حکومت تقلبی همین. پس یگانه چیزی که می ماند، رهبری خردمندانه، صادقانه، باورمندانه، قاطعانه و نیرومند است تا حالا که مردم به جاده های عدالتخواهی برامده اند، آنها را برای رسیدن به آخرین ایستگاه عدالت و تا آخر رهبری خردمندانه نماید و درین راه آمادۀ هرگونه فداکاری باشند.

آیا تیم اصلاحات و همگرایی همچو تیمی است؟ آیا تیم اصلاحات و همگرایی با مردم و در میان مردم است و یا این که از مردم به مثابۀ هیزم سوخت استفاه می کند و مردم را به رفتن به جاده ها تشویق می کند اما خود در قصر ها نشسته و تنها کنفرانس خبری نشر می کنند؟

تیم اصلاحات و همگرایی یک بار چنین شرایط و فرصتی برای تامین عدالت را سوختانده است. اگر یک بار دیگر چنین کنند، بار گناهان این تیم به مراتب بزرگتر و شنیع تر از گناهانی خواهدبود که در طول تاریخ استبداد به این مردم روا داشته است. بار گناهان این تیم به مراتب بزرگتر از بارگناهان امیر دوست محمد خان خواهد بود که امارت جهاد مردم کشور در برابر انگلیس را در چهاریکار رها کرد و تسلیم انگلیس شد- از همانجا شروع تا به امروز....

بارگناهان کسانی که پاس باور مردم را نمی داشته باشند و مردم را در جوشاجوش پیروز تنها می گذارند و به زیر پای دشمن می خوابانند و آرمانهای آنها را می فروشند، به مراتب بزرگتر از آنهاییست که مستقیماً بامردم می جنگند! این موضوع را این قلم یک ساعت پیش از اعلام انصراف داکتر عبدالله از رفتن به دور دوم انتخابات در سال 2009 نیز در برنامۀ گفتمان تلویزیون طلوع نیز گفته بودم....

مردمی که به جاده ها می برآیند، باید خود را از ایستادگی و استقامت تیم اصلاحات و همگرایی در دفاع از حق شان مطمین بسازند. اگر این اطمینان را نداشته باشند، باید خود دست به کار شوند و به امید واهی ننشینند. رای مردم و خون مردم متاع مفتی نیست که کسانی بیایند و با آن قمار بزنند!

زانو زدن در برابر تقلب شکست مردمسالاری و برای ما فاجعه ییست که هرگز جبران پذیر نیست.   پیروزی تقلب منتج به "تداوم" استبداد و "تحول" بیعدالتی اجتماعی به "مرحلۀ نوین" و "متفکر"انه خواهد شد. تسلیمی است به تحول وحشت و استبداد از دست طالبان ریشدار به دست طالبان نکتایی دار!

/ 0 نظر / 28 بازدید