نامگذاری سیاسی و اعتصاب سیاسیتر

عصر دولتشاهی

به گزارش بی بی سی، نامگذاری دانشگاه تعلیم و تربیه به نام استاد برهان الدین ربانی، شهید صلح، رییس جمهور پیشین کشور و رهبر جمعیت اسلامی افغانستان سبب اعتصاب شماری از دانشجویان این دانشگاه شده است. خبرگزاری بی بی سی که همیشه خبر هایی ازین دست را با آب و تاب هرچه بیشتر نشر می کند، دلیل اعتصاب برخی از دانشجویان را بسیار به تفصیل و ریزه بینی تمام نشرکرده است. حتی بی بی سی از قول برخی از دانشجویان مدعی شده است که درس خواندن در دانشگاهی که نام استاد ربانی برآن باشد، خطر امنیتی دارد. بلی، بی بی سی اراجیفی ازین دست را اگر علیه جاهدین باشد به نشر می رساند؛ جای تعجب نیست.  

آیا اعتصاب دانشجویان دانشگاه استاد ربانی به همین بزرگی و جدیت بوده است یا بی بی سی آنرا بزرگ می سازد؟   بی بی سی از قول دانشجویان اعتصاب کننده می گوید که نامگذاری این دانشگاه به نام استاد ربانی سبب اختلافات قومی می شود. اما در اصل مخالفت با این نامگذاری انگیزه های سیاسی قوم محور و قومگرایانه دارد نه خود نامگذاری. استاد ربانی که یک تاجیک است، در یک حکومت به رهبری یک پشتون به خاطرتلاشش برای آوردن صلح به شهادت رسید و در پاداش این جانفشانی دانشگاه تعلیم و تربیه به نامش شد. برهان الدین ربانی استاد دانشگاه بوده است و نامگذاری یک دانشگاه به نام او عمل نهایت شایسته و مناسب است. وقتی یک شخصیت دانشگاهی به خاطر یک امر مشترک و ملی و آن هم در راه صلح به شهادت می رسد، نامگذاری یک دانشگاه به نامش دقیقترین، منطقی ترین و شایسته ترین اقدام است. روشن است که نامگذاری دانشگاه تعلیم و تربیه از سوی حکومت یک عمل سیاسی است. اما این سیاست در جهت قدردانی از صلح است. آیا استاد ربانی در کدام مغاره به خاطر منافع پاکستان و سایربیگانگان آزمند و دشمن خاک و وطن کشته شده است؟ وقتی استاد ربانی به خاطر صلح جان داده است، با کدام منطق و وجدان و شرفی می توان ازین خودگذاری و ایثار او قدر دانی نکرد؟

آیا استاد ربانی در زندگی سیاسی اش موضعگیری قومی داشت؟ استاد ربانی شخصیتی بود که بی هیچ ترس و هراسی به هرگوشۀ این وطن سفر می کرد. او بدون محافظ به قندهار می رفت. استاد یکی از جبهات بزرگ جهادی در قندهار به فرماندهی ملا نقیب الله آخوند را رهبری می کرد. او بدوون محافظ به قندهار سفر می کر و شبها و روزها را مهمان مجاهدین آن دیار می بود. استاد ربانی در سراسر کشور در میان همۀ اقوام کشور پیروان خود را دارد. برچسپ قومی بودن به کردار و پندار استاد ربانی هرگز نمی چسپد. بلکه همچو تصور چنین برچسپی از اذهان بیمار و گندیدۀ کسانی برون می آید که تفکر قومی و قبیلوی دارند و در پی بخشیدن هویت پشتونی به افغانستان اند. ازهمین سبب است که با هر نام و هر شخصیتی که با قوم دلخواه شان پیوند نداشته باشد، مخالفت می ورزند. اینها اند که مایۀ نقاق و دشمنی و نفرت قومی شده اند. نام و کردار استاد اتحاد آور است نه نفاق آور.   

این اعتصاب از سوی حزب بدنام و منفوری که کارش ایجاد نفاق قومی و تلاشش در جهت حذف هویت و نام اقوام دیگر و تکهویتی ساختن افغانستان است راه اندازی شده است. اسباب نفاق قومی را همین حزب فراهم می کند. همین حزب است که با هرپدیدۀ مشترک ملی مخالفت می کند و تلاش دارد تا تنها نهاد ها، شخصیتها، پدیده ها و رویدادهایی در کشور به رسمیت شناخته شود که به نام یک قوم باشد. وقتی نام استاد ربانی، شخصیت بین الاقوامی، مجاهد، مسلمان، صلحخواه، طرفدار پیشرفت و اتحاد روی یک دانشگاه گذاشته می شود، همین حزب بدنام و منفور است که با راه انداختن هیاهو و به بهانۀ جنگهای کابل و هوچیگیری هایی ازین دست با همچو اقدامی مخالفت می کند. همین حزب است که در اصل مایۀ نفاق ملی است. همین حزب است که اگر منحل نشود و مانع فعالیت های ضد ملی اش نشوند، سرانجام کشور را به تجزیه سوق خواهد داد.

جهان در قرن بیست و یکم قرار دارد. هیچ دولتی و هیچ حکومتی نمی تواند با تحمیل برنامه هایی که مردم دران شرکت نداشته باشند، حکومت کند. همچو برنامه ها و همچو حکومتهایی محکوم به شکست و زوال اند. این حزب مزدور در خدمت بیگانگان همین هدف را دنبال می کند. همین حزب است که در راستای تامین منافع پاکستان بدیل طالبان است. مانع وحدت ملی همین حزب است.

ما در کابل نام خوشحال خان ختک و رحمان بابای پاکستانی را می پذیریم اما با نام استاد ربانی یی که پنجاه سال برای این وطن رزمید و برای تامین صلح درین کشور جان داد، مخالفت صورت می گیرد- آن هم با این بهانه که این نام نفاق قومی بار می آورد؟! زهی وجدان، زهی قضاوت!

همچو ادعایی را تنها ذهن ها و قلب های بیماری می توانند بکنند که توانایی پذیرش هویتها، نامها و نهادهای ملی را ندارند ونمیتوانند فراتر از چنبرۀ تفکر قبیلوی خویش بیندیشند.

جدا ازین که بی بی سی اهداف سیاسی ویژه خود را در هر خبری در مورد افغانستان و مجاهدین دنبال می کند، اعتصاب شماری از دانشجویان دانشگاه تعلیم و تربیۀ استاد ربانی برای برداشتن نام استاد ازین دانشگاه انگیزه های سیاسیتر و منفوری دارد که هدفش ایجاد نفرت و بددلی قومی است و مردم می دانند که کدام حلقات و کدام حزب بد نام در پشت این اعتصاب است.

/ 0 نظر / 57 بازدید