درود شاعر به شاعر

شعری از آریانژاد آژیر

 

"برچشم های روشن و بارانی ات درود"

 بر واژه واژه شعر پریشانی ات درود

 بر حس یوسفانه و زندانی ات، عزیز!

 بر اشک های حضرت کنعانی ات درود

 برشاعرِ چو ریگ روان جاری ات سلام

 آری به کاج سرکش پروانی ات درود

 ای نیلِ ناشکیبِ چو جیحون روان من

 بر موج های بی خود و توفانی ات درود

 برشاعری که درد بود غم شریک او

 ای برکویر تشنه ی عطشانی ات درود

 خورشید خفته در نگه ی رازناک تو

 ای برطلوع شرق چراغانی ات درود

 انگور، چون غزل شده کُهدامنانه داغ

 بر داغ های خسته ی پنهانی ات درود

 امشب ذبیح شعر خورد تیغ برگلو

 بر ضجه های خنجر قربانی ات درود

 محشر نموده رخش خیال تو رستما !

 برروح اوج گیره و عصیانی ات درود

 برصخره های شانه ی البرز همتت

 بر قلب مهر پرور بریانی ات درود

/ 0 نظر / 89 بازدید