ماما لندهور

ولاهی ما خودش هستیم همو ماما لندهور قدیمی شوما. به خرقه مبارکه قسم می خوریم که چن وخت شده بودن که خپ و چپ ده کونج خانه خود ده شار کهنه قندهار شیشته بودیم او تصمیم گرفته بودیم که دیگه بکار مردم کار نداشته باشیم. مگر چی کنیم که همی خدای وهلی خدای شرمولی "کریم خرم" یک کار بیخی چتی کدن که هم ما ره هم شرماندن، هم وطندارای ماره شرماندن او هم بینی خوده چنان بریدن که خیلمای شان به چار طرف تیت و پرک شودن.

بالا خو نو کته سوته مردکه وزیر اطلاعات و فرهنگ هستی هر بلایی که هستی، توره به استعمال اصطلاحات مردم چی غرض ؟ حالی یک نفر دل شان شدن "پوهنتون" گفتن او یک نفر دیگه دل شان شدن "دانشگاه" گفتن او یک نفر دیگه دل شان شدن "یونیورستی" گفتن. قیامت خو نشدن! زمین خو به آسمان نخوردن! افغانستان خو آزاد نشدن!

ولاهی ما خودش به پژوهش او تحقیقات او ریسرچ هفتاد رقم ثبوت کدیم که هم دانشگاه شان صحیح استن هم پوهنتون شان صحیح استن او هم یونیورستی شان . حتی اگه به دل ما باشن پیشنهاد می کونیم که یک چن چن لغت ازبکی او بلوچی او پشه ای او ترکمنی هم برای همی جای سبیل مانده جور شوه که دل تمام اقوام و قبایل و ملیت های افغانستان یخ کنن، مثلن : "منطقه فامندوک ها" ، "کاخ آدمای هوشیار"، "د پوهنی غت سرای"، "چوکی بازار پروفیسرها"، "چوک علم و دانش و پوه" ، "چکرستان روشنفکرا"، "محل تیم دادن با کتابای کلان کلان" خلاصه بیست نام دیگه.

خو گپ ده مابین خود ما باشن همی مردم فارسیوان خو حق دارن که بگوین دانشگاه. ای خو حق مسلم شان استن. همو رقم که پشتووان حق مسلم دارن که بگوین پوهنتون.  ما نمی فامیم که دانش و علمه ده ازبکی چی میگن اگه نی ولاهی هفتاد نام دیگه همیالی پیشنهادش می کدیم.

ماغزه ما که خراب و تراب استن بر سر همی خدای وهلی کریم خرم خراب و تراب استن. غول مردکه! همتو یک حرکت مردار کدن که ولاهی  با شنیدن شان نصوار پل متک ده دهان ما خشک شدن. اگه به اساس منطق ای غول بی شاخ یک نویسنده فارسی به گناه استعمال کلیمات دانشگاه و دانشکده و نگارستان که کلیمات زبان مادری خود شان می باشن مجازات می شون، خو ما پشتونا هم حق داریم که کریم خرمه اول خو بخاطر همی تخلص شان که خرم استن و دوم بخاطر مصاحیه فارسی شان همرای رادیو بی بی سی پای بند کده مجازات کنیم، ایطو مجازات که مثلن از یک لنگ ده طناب آویزان شان کنیم که تمام بودجه وزارت فرهنگ چکه چکه چکه از جیب شان پایین بریزن.

تو و خدا به فرهنگ عمید مراجعه کنین او ببینین که خود همی کلیمه "خرم" پشتو استن یا فارسی؟ وختی که یک نفر تخلص خود شان فارسی باشن او چطو کسی ره جریمه کدن حق دارن؟ بالا اینا چطو  حق دارن که یک فارسی زبان مظلوم و بیچاره ره بخاطر لغات های زبان مادری خود شان مجازات بکنن؟

آخر ما پرسان می کنیم که جناب خرم ! شما سر پیاز ، بیخ پیاز، برگ پیاز ؟ شما کدام ترکاری؟ شما چیکاره ؟ اگه میگویی که ما نماینده پشتون استیم ، تو و خدا ، تو و قرآن و تو و خرقه مبارکه نام ماره از دفتر نمایندگی خود حذف بکنین . شما یک آدم بینی بریده استین و ما یک آدم بینی بریده ره نمایندگی خود نمی گیریم ؟ شما یک آدم بی سویه استی و ما آدم بی سویه ره نمایندگی خود نمی گیریم. شما فردوسی ، ناصر خسرو ، مولوی ، حافظ، سعدی ره نمی شناسی او ما ایرقم آدم بیخبر از ادبیات و فرهنگه نماینده خود نمی کنیم . ولاهی اگه بسیار شیق بکنی ما بیخی از پشتون بودن خود هم تیر می شویم و به جار بلن می گویم :

"سر از امروز ماما لندهور فارسی وان اس، هیچ پشتون نیس . ولاهی سر از همی دقیقه ده تمام پژوهش ها تحقیقات او ریسرچ های خود هم به فارسی او هم به پشتو می گوییم دانشگاه ! ولاهی که اعصاب ما زیادتر خراب کنی مثل دیپلوم انجنیر  معروفی ملکزاده صایب به تعقیب دانشگاه خود شش تا ندایه او شش تا سوالیه هم می مانیم که زیادتر برجسته شون . ولاهی اگه ما تا زنده استیم دیگه پوهنتون نمیگیم . برو دست تان از همینجه تا لندن آزاد!"

حالی که دل خود سر ازی جاهل بیعقل یخ کدیم ، می آئیم بر سر چن چن نفر از بزرگان علم و ادب و هنر فارسی که خدا حاضر اس گپای شان به اندازه اقدام پوچ و بی مانای کریم خرم ، منبع تفرقه او نفاق افگنی بودن . ولاهی پرده شان نمی کنیم . ما صاف و پوست کنده میگیم: گپای دکتور نصیر مهرین ، دکتور اکرم عثمان ، دکتور رهنورد زریاب او دکتور لطیف ناظمی خو به نظر ما ولاهی یک پیسه هم ارزش نداشتن . ولاهی یک توت هم ارزش و اهمیت نداشتن . ای بزرگا بعوضی که راه حل نشان بتن ، راه پرابلم نشان دادن . تمام شان بسر تمام قوم پشتون تاخت و تاز می کنن ، و موضوع ره زیاد تر چوبک میزنن .

به خرقه مبارکه قسم که ده ماین ازینا فقط یک نفرش ما تائید می کنیم که نام شان استاد  واصف باختری استن . همو خوب گپای پخته پخته زدن . خود شان  هم همطو نورانی سنگین و ملایم و خیر اندیش آدم مالوم می شون . بر سر کس تاخت و تاز هم نکردن او ما می گوئیم که بیشک تان اس واصف صایب باختری! نوش جان تان هر دانشگاه که خانده باشین صحیح اساس خاندین!

گرچه ده بالا گفتیم که دل خود بر سر کریم خرم یخ کدیم مگر ولاهی راسش بگوئیم هنوز هم صحیح کوفت دل ما برون نشده . خو ده آخر همیطو دل واسوخت دل واسوخت یک گپ می زنیم که "خدای دی وشرموه کریم خرمه" و یک چن لندی پشتو هم برایش ده آخر تقدیم می کنیم والسلام:

په "پوهنتون" کی سبق وایم   

په خدای قسم دی "دانشگاه" مزه کوینه !

"خرمه" خدای خو دی برباد که

دا دانشگاه او پوهنتون سه فرق لرینه؟

د "گالری" نوم خو انگریزی دی

زه پخپل شوق "نگارستان" جارو کومه!

زه د "بصیر بابی" غمخور یم

په تا شرمیژم "خرمه" ورک له وطن شینه!

 

د خدای پامان

***

/ 0 نظر / 7 بازدید